1. Prijava i potvrda

Pravljenjem rezervacije ulazite u ugovorne odnose sa organizatorom putovanja sa licencom OTP 486/2010. Prijava može da bude pismena, usmena ili putem telefona. Rezervacija se odnosi na Vas i na sve osobe koje putuju sa Vama i za koje snosite odgovornost vezanu za obaveze putnika. Prilikom rezervacije dobija se pismena potvrda. Potpisivanjem standardnog ugovora/ potvrde o putovanju svojim potpisom u ime svih putnika iz ugovora putnik potvrdjuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja, potvrda o garanciji i program putovanja.

2. Plaćanje

Uobičajeno je da se pri zaključenju ugovora uplati avans u vrednosti od 25% cene putovanja. Ova avansna uplata biće uračunata u cenu putovanja. Ostatak iznosa cene putovanja uplaćuje se oko 28 dana pre početka putovanja.

Nakon izvršene uplate Vaša putna dokumenta možete dobiti u poslovnici u kojoj ste izvršili rezervaciju. Uputstva u katalozima i programima mogu za pojedine usluge (npr. za neke posebne avionske tafire) imati raniji datum dospeća. Storniranjem kompletne rezervacije ove takse se smatraju odmah dospelim.
Ukoliko avans i/ili ostatak iznosa ne uplatite u skladu sa odgovarajućim ugovorenim datumima dospeća Organizator je ovlašćen da nakon opomene sa postavljenim rokom odustane od ugovora o putovanju, pri čemu troškovi koji nastanu u vezi odustajanja od ugovora u skladu sa tačkom 5.1 i 17 padaju na Vaš teret. Ukoliko ste rezervisali stan za odmor za kupodavac Vam pri predaji stana za odmor može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne troškove koje ćete morati da platite, kao i za eventualno nastalu štetu.

3. Program putovanja i usluge, izmene podataka pre zaključenja ugovora

Sadržaj Ugovorom regulisanih usluga možete da saznate i proverite u opisu konkretne ponude, opštih informacija datih u opisu, kao i iz informacije koju sadrži Vaša potvrda o putovanju.
Svi podaci iz opisa su obavezujući za Organizatora, ali zadržava pravo promena pre početka putovanja, ukoliko nastupi dejstvo ”više sile”.
U tom slučaju ćete pravovremeno biti obavešteni o promeni pre početka putovanja.

4. Izmene usluga i cena

Promene i odstupanja, koja se odnose na odredjene usluge, koje su prethodno dogovorene (Npr. promena vremena leta, promena redosleda putovanja i dr.), a koje su nastupile nakon zaključivanja Ugovora i nisu prouzrokovane voljom Organizatora, moguće su ukoliko bitno ne menjaju tok aranžmana. O svim, eventualnim, promena bićete obavešteni. Organizator zadržava pravo promene cena usluga, koje su unapred potvrdjene i dogovorene u slučaju povećanja cena usluga dobavljača (npr. povećanje cena boravišnih taxi, avio taxi, lučkih taxi i dr.), kao i povećanje deviznog kursa, ukoliko do dana početka putovanja ima više od 4 meseca. Ukoliko je povećanje više od 5 % možete da odustanete od putovanja bez storno penala ili da zamenite putovanje za slično bez dodatne doplate ukoliko je Organizator u mogućnosti da Vam obezbedi takvo iz  svoje ponude. Molimo Vas da iskoristite Vaše pravo odustajanja ili promene aranžmana neposredno posle dobijanja informacije oko promene cene usluga.
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo na naknadu učinjenih administrativnih i stvarnih pričinjenih troškova, kao deo ukupne cene. Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute kada je cena izrazena u dinarima i u drugim zakonom predviđenim slučajevima, i to odmah po saznanju da je došlo do povećanja cena od strane izvršioca usluga.
Za povećanje ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete.
Ako u primerenom roku, ne dužem od 48 sati, Putnik pismenim putem ne obavesti Organizatora da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je raskinuo Ugovor.
Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.

5. Odustajanje klijenta, promena rezervacije, zamena putnika

5.1 Odustajanje
Odustajanje Pre početka putovanja možete u svako doba odustati od putovanja. O odustajanju nas morate obavestiti dopisom. Preporučuje se da se obaveštenje o odustajanju uputi u pismenoj formi. Ukoliko odustanete od putovanja ili ne iskoristite putovanje možemo da tražimo naknadu za prouzrokovanu štetu. Visinu naknade možete naći u tački 17 ovih opštih uslova putovanja. I pored toga Vi se slobodno možete pozvati na dokaze da šteta nije nastala ili je u odnosu na zahtevani paušal nastala neka neznatna šteta.

Organizator, takodje, zadržava pravo da odstupajući od, u tački 17 navedenih paušala, zahteva veću, stvarno učinjenu odštetu. U ovom slučaju Organizator je obavezan da zahtevanu odštetu potkrepi konkretnim dokazima i navede tačan iznos imajuću u vidu nastale troškove i eventualne izdatke druge vrste.

5.2 Promena rezervacije
Ukoliko se nakon rezervacije u skladu sa Vašim željama budu vršile izmene u pogledu datuma putovanja, ciljnog odredišta putovanja, mesta početka putovanja, smeštaja ili vrste prevoza naši troškovi su po pravilu isti kao i u slučaju odustajanja s Vaše strane. Stoga Vam Organizator mora obračunati troškove u istom iznosu koji bi u trenutku promene rezervacije nastao u slučaju odustajanja. Za izmene druge vrste, koje su tek neznatnog značaja, Organizator obračunava pak, nadoknadu za obradu od 25 evra.

5.3 Zamena putnika
Sve do početka putovanja svaki prijavljeni putnik može ustupiti nekom trećem licu svoj aranžman ukoliko nam je ovu promenu prijavio. Do protivljenja zameni putnika s naše strane može doći ukoliko ovo lice ne ispunjava odredjene zahteve putovanja ili je njegovo učešće protivno zakonskim propisima ili naredbama neke službe. Ukoliko lice koje menja Vas prihvati ugovor, Vi zajedno sa ovim licem garantujete kao dućnik na ukupni iznos za cenu putovanja, kao i za uvećanje troškova koji su nastali ulaskom trećeg lica.

5.4 Pismena forma
Obaveštenja o odustajanju, promeni i izmenama rezervacije u princupu ne zahtevaju posebnu formu, ali ukoliko je u Vašem interesu da imate dokaza za to, onda u svakom slučaju treba da budu u pismenoj formi.

6. Neiskorišćenje usluge

Ukoliko neke od usluga putovanja koje su Vam uredno ponudjene ne možete da iskoristite zbog prevremenog povratka ili nekog drugog hitnog razloga, nemate pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene putovanja. Mi ćemo se, pak, potruditi da od uslugodavca dobijemo naknadu na račun uštede na troškovima. Ova obaveza se neće ispunjavati kada se radi o manje značajnim uslugama ili u slučaju usluga za koje postoji zakonska obaveza plaćanja. Naknada za originalne vaučere koje mi obezbedjujemo (npr. hotelski lanci, iznajmljivanje kola) regulisana je u tačkama 5.1 i 17.

7. Odustajanje i raskid od strane organizatora putovanja

U sledećim slučajevima Organizator može odustati od ugovora o putovanju pre početka putovanja ili raskinuti ovaj ugovor posle početka putovanja:
a) bez poštovanja roka, ukoliko putnik u velikoj meri ometa preduzimanje putovanja bez obzira na opomenu Organizatora ili ukoliko se u istoj meri ponaša protivno ugovoru, tako da je momentalno poništavanje ugovora opravdano.
U slučaju da Organizator raskine ugovor zadržava pravo na cenu putovanja; ipak mora da obračuna vrednost uštedjenih troškova, kao i njihove prednosti koje dobija na osnovu nekih drugih usluga koje nije preuzeo, uključujući iznose koje su uračunali nosioci usluga; b) do 28 dana pre početka putovanja u slučaju da se ne može postići raspisani ili oficijelno odredjeni minimalan broj učesnika u putovanju, ako se u putnom aranžmanu, kao i u potvrdi putovanja za odgovarajuće putovanje ukazuje na minimalan broj učesnika, a ovaj broj, kao i period do kog se mora poslati izjava o povlačenju pre početka putovanja predvidjenog u ugovoru, navode jasno i čitko.
U svakom slučaju Organizator je dužan da Vas odmah nakon stvaranja preduslova za nepreduzimanje putovanja o tome obavesti i da Vam u što kraćem roku prosledi izjavu o povlačenju.
Bez odlaganja će Vam biti vraćena uplaćena cena putovanja. Ukoliko još ranije bude očigledno da se ne može postići minimalan broj učesnika u putovanju, bićete o tome informisani.

8. Odustajanje od putovanja zbog vanrednih okolnosti

Ukoliko unapred ugovorene usluge ne mogu da budu izvršene zbog nastupanja neizvesnih vanrednih okolnosti koje se u momentu zaključivanja Ugovora nisu mogle predvideti, a koje su nastupile za vreme putovanja ili pre početka putovanja i turoperator i Vi imate pravo da odustanete od Ugovora. Ukoliko dodje do odustajanja od Ugovora, Organizator može da traži u Vaše ime novčanu naknadu za neiskorišćne usluge. Organizator je u obavezi da preduzme sve neophodne mere, a posebno ukoliko je Ugovorom regulisan i Vaš povratak sa putovanja, da Vas vrati. Troškove za povratak sa putovanja snose solidarno Organizator i putnik. U svim ostalim slučajevima troškove snosi putnik.

9. Odgovornost organizatora putovanja (ograničenje odgovornosti)

9.1. Ugovorno ograničenje odgovornosti

Ugovorna odgovornost Organizatora za štete koje ne spadaju u telesne povrede ograničena je na trostruki iznos cene putovanja, a) ukoliko štetu uzrokovanu putniku Organizator nije učinio namerno, niti iz grube nepažnje, ili b) ukoliko je organizator odgovoran za štetu učinjenu samom putniku zbog krivice nosioca usluge.

9.2. Deliktno ograničenje odgovornosti
Deliktna odgovornost Organizatora za štete na stvarima, koje nisu nastale sa namerom ili iz grube nepažnje, ograničava se na trostruki iznos cene putovanja. Najveća suma za pokriće odgovornosti važi za klijenta i putovanje. Shodno Montrealskom sporazumu ograničenja nemaju uticaja na moguće zahteve koji stoje u vezi sa prtljagom.

9.3. Ugovorno isključenje zakonske odgovornosti za dodatne usluge drugih dobavljača
Organizator ne odgovara za smetnje, kao ni za štete prouzrokovane licima i stvarima, a u vezi sa uslugama koje se izvršavaju kao dodatne usluge (npr. izleti, sportske manifestacije, posete pozorištu, izložbe, prevoz od i do ponudjenog polaznog mesta i ciljnog odredišta), ako su ove usluge kao dodatne usluge izričito i jasno naznačene u putnom aranžmanu i potvrdi rezervacije i uz navodjenje drugih dobavljača, tako da je evidentno da one nisu sastavni deo putnih usluga Organizatora. Ipak, Organizator je odgovoran za sledeće: a) za usluge koje obuhvataju prevoz od ponudjenog polazišta do ponudjenog ciljnog mesta putovanja, medjuprevoz i smeštaj tokom trajanja putovanja, b) ako i ukoliko je Organizator uzrokovao štetu kao posledicu nemara sa strane Organizatora u organizaciji i prosleđivanju informacija do drugih dobavljača.

9.4. U slučaju da Zakon u turizmu i/ili Zakon o zaštiti potrošača, utvrđuje širi obim prava putnika u odnosu na ove opšte uslove putovanja primenjivaće se odredbe Zakona Republike Srbije.

10. Obezbeđivanje ugovorenih usluga

10.1. Pomoć i obaveza saradnje
Ukoliko se putovanje ne realizuje u skladu sa ugovorom možete da zatražite pomoć. Za to je potrebno Vaša saradnja – bez obzira na našu veoma važnu obavezu pružanja usluga. Stoga ste dužni da učinite sve što je u Vašoj moći, da bi ste doprineli otklanjanju smetnje i eventualno smanjili štetu koja nastaje ili da biste je potpuno izbegli. Posebno ste dužni da bez odlaganja prijavite Vaše reklamacije. Obratite se za to najpre našem lokalnom zastupniku na odredistu (pogledati putnu dokumentaciju).

Ukoliko putna dokumentacija ne sadrži nikakvu napomenu u vezi lokalnog zastupnika, stupite u kontakt direktno sa nama!

Možete se obratiti na telefon/fax +381 11 260 4283.  Molimo Vas da u svakom slučaju navedete broj putovanja, naznačen u vaučeru / ugovoru, odrediste, datum putovanja i gore navedeni broj telefona.

10.2. Umanjenje cene usluga
Za neiskorišćene usluge za vreme trajanja aranžmana može da se traži smanjenje cene aranžmana, pod uslovom da ste blagovremeno ukazali na problem na licu mesta i da isti nije bio otklonjen.

10.3. Raskid ugovora
Ukoliko je putovanje u velikoj meri otežano usled manjkavosti, a Organizator uprkos Vašem zahtevu nije pružio pomoć u adekvatnom roku, možete da raskinete ugovor u skladu sa zakonskim odredbama. U tom slučaju Organizatoru dugujete deo cene putnog aranžmana koji se odnosi na izvršene usluge, ukoliko te usluge za Vas nisu bile u potpunosti bezvredne.

10.4. Naknada štete
Bez obzira na smanjenje ili raskid ugovora možete da zahtevate naknadu štete zbog neispunjenja ugovornih uslova, osim ako manjkavost putovanja počiva na okolnosti koju Organizator nije mogao da zastupa.
Organizator je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.
Organizator je dužаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа reklamacije putnika.
Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.). Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik nas može kontaktirati preko tel. broja +381 11 260 4283 radnim danima od 10.00 – 19.00 h. Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje i strpljivo sačeka u primerenom roku (okvirno od 24-48 h) da se opravdana reklamacija na licu mesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr.nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i/ili Generalnog distributera prodaje / Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja nedostataka, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, grupni prigovori se neće razmatrati.
Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi preko e-maila: info@feragosto.com, ili na adresu Tošin Bunar 188a, N.Beograd, telefon 011 260 4283.

Samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije će biti prihvaćene po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta. Pisani odgovor putniku se mora dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem. U slučaju priznavanja reklamacije, odgovor na reklamaciju mora da sadrži izjašnjenje, predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok se može produžiti uz saglasnost Putnika i to treba evidentirati u knjigu reklamacija. Ukoliko prigovor nije kompletan i isti treba urediti, putniku će se dostaviti odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja. U skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku putniku će se odgovoriti i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja u vezi spornog odnosa.
Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima, kada je putniku ponudjena realna razlika u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora.

10.5. Gubitak prtljaga i docnja u dostavljanju prtljaga
Preporučujemo Vam da prilikom letenja hitno na licu mesta putem obrasca za prijavljivanje štete (P.I.R.) prijavite štetu i kašnjenje u dostavi prtljaga nadležnoj avio-kompaniji. Avio-kompanije po pravilu odbijaju da izvrše naknadu štete, ukoliko zahtev za prijavljivanje štete nije ispunjen. Šteta nastala prilikom gubitka prtljaga mora se prijaviti u roku od 7 dana, u slučaju kašnjenja u roku od 21 dan nakon izručenja. U ostalom, gubitak, šteta ili pogrešno odnošenje putnog prtljaga mora se prijaviti putničkoj agenciji ili lokalnom predstavništvu organizatora putovanja.

11. Isključivanje zahteva i zastarevanje

11.1. Zbog realizovanja putovanja protivno ugovoru klijent može da sprovede svoje zahteve u roku od mesec dana nakon ugovorom predvidjenog perioda za završetak putovanja.
Sprovodjenje ovih zahteva može da se izvrši samo u datom roku i to u odnosu na organizatora putovanja prema navedenoj adresi ili njegovom generalnom distributeru. Nakon isteka roka klijent može da sprovede svoje zahteve samo ako je bez sopstvene krivice bio sprečen da ispoštuje rok. To ne važi za rok za prijavljivanje štete na prtljagu, kašnjenja u dostavi prtljaga ili gubitka prtljaga prilikom letenja shodno tački 10.5. Gore navedeni slučajevi moraju da se prijave u roku od 7 dana ako je reč o gubitku prtljaga, a 21 dan ako prtljag kasni nakon izručenja.

11.2. Zastarevanje

Zahtevi putnika, a u vezi sa povredom života, tela ili zdravlja, koji nastaju zbog nemarne povrede obaveza organizatora puta ili zbog namerne ili nemarne povrede obaveza zakonskog zastupnika ili saradnika organizatora putovanja, zastarevaju posle 2 godine. To važi i za zahteve za naknadu nekih drugih šteta, koje počivaju na povredi obaveza nastalih iz grube nepažnje organizatora putovanja ili namerne ili grube nepažnje zakonskog zastupnika ili saradnika
organizatora putovanja.
a) Svi ostali zahtevi zastarevaju posle godinu dana
b) Zastarevanje prema tački 11.2. i 11.2a) počinje na dan kada treba da se završi putovanje shodno ugovornim odredbama.
c) Ukoliko su pregovori ili okolnosti vezane za zahtev izmedju putnika i organizatora puta nerešene, zastarevanje je otežano dok putnik ili organizator puta ne uskrati nastavak pregovora.
Zastarevanje počinje najranije tri meseca nakon završetka otežanog perioda.

12. Obaveze informisanja o identitetu aktivne avio-kompanije (tzv. „Crna lista“)

Na osnovu odredbe Evropske Unije o informisanju putnika na letu o identitetu aktivne aviokompanije, dužni smo da Vas prilikom rezervacije obavestimo o identitetu avio-kompanije, kao i o svim uslugama vazdušnog prevoza koje treba da se izvrše tokom putovanja. Ukoliko prilikom rezervacije još nije utvrdjena aktivna avio-kompanija, mi smo dužni da Vas obavestimo o avio- kompaniji tj. o avio–prevoziocu koji će verovatno realizovati ovo putovanje.
Ukoliko smo upoznati sa informacijom o aviokompaniji koja će realizovati putovanje, mi ćemo Vas o tome obavestiti. Ukoliko dodje do promene navedene aktivne avio-kompanije, mi ćemo Vas odmah obavestiti o toj promeni. Takozvana „Crna lista“ može da se aktivira izmedju ostalog na sledećoj internet stranici:
http://ec.europa.eu/transport/airban/list_en.htm

13. Pasoši, vize, carinski, devizni i zdravstveni propisi

Organizator je obavezan da informiše gradjane države u kojoj se obavlja ponuda i prodaja naših programa o propisima ili promenama propisa o ulasku u drugu državu. Za sve ostale gradjane zaduženi su njihovi konzulati. Organizator nije odgovoran za nedobijanje vize ili nedobijanje vize u roku, čak i kada smo prihvatili da posredujemo.
Vi sami snosite odgovornost za ispunjenje svih propisa. Sami snosite i posledice ukoliko se niste pridržavali odredjenih propisa, sem u slučaju ukoliko ste od nas dobili pogrešnu informaciju.

14. Osiguranja

14.1. Insolventna osiguranja
Organizator može da traži od Vas uplatu cene putovanja samo ukoliko je sigurno, da će pri otkazu odredjenih usluga zbog nemogućnosti plaćanja od strane turoperatora ili posle postupka za likvidaciju, plaćena cena za Vaše putovanje ili povratak sa putovanja biti nadoknadjena.
Za slučaj insolventnosti Organizator je osiguran kod Deutsche reisepreis-Sicherungsverein Vvag/DRS/. Polisu osiguranja, sa kojom u slučaju likvidacije turoperatora možete da ostvarite naknadu, dobićete najkasnije uz Vašu putnu dokumentaciju.

14.2. Osiguranje putovanja
Molimo Vas da obratite pažnju na to da u cenu aranžmana nije uključena cena osiguranja za otkaz putovanja i osiguranja za dodatne troškove. Ukoliko odustanete od putovanja pre početka putovanja Vama se zaračunavaju storno penali. Prilikom prekida putovanja može da dodje do naknadnih troškova. Preporučujemo Vam specijalno osiguranje za putovanje.

15. Sudska nadležnost

15.1. Svi sporovi proizašli iz ili u vezi sa putnim ugovorom rešiće se mirnim putem.
15.2. Za slučaj podizanja tužbi protiv organizatora putovanja, odnosno generalnog agenta prodaje nadležan će biti sud u Beogradu.

16. Zaštita podataka

Svi lični podaci koje ste nam dostavili i koji su vezani za Vaše putovanje smatraju se poverljivim i Organizator ih neće dostavljati trećim licima.

17. Paušali u slučaju odustajanja (uporedi tačku 5.1)

Visina paušala u slučaju odustajanja zavisi od odabrane usluge. Dalje podatke o visini paušala u slučaju odustajanja možete naći u našim uslovima uz svaku pojedinačnu ponudu. Molimo Vas da obavezno obratite pažnju na podatke koji za pojedine ponude odstupaju od opštih uslova putovanja! Osim toga obratite pažnju na to, da ako ste sastavili više usluga po pojedinačnim cenama (npr. let i obilazak, stan za odmor i izlet) storno takse se za to obračunavaju pojedinačno i sabiraju se na kraju.

17.1 Hoteli, autoture, kružna putovanja, paketi, izleti, transferi i parkiranje na aerodromu

do godinu dana pre pocetka putovanja 5%,
do 42. dana pre početka putovanja 20% cene putovanja;
od 41. dana do 30. dana pre početka putovanja 25% cene putovanja;
od 29. dana do 22. Dana pre početka putovanja 30% cene putovanja;
od 21. dana do 15. dana pre početka putovanja 40% cene putovanja;
od 14. dana do 7. dana pre početka putovanja 60% cene putovanja;
od 6. do 3. dana pre početka putovanja 75% cene putovanja;
od 2. dana pre početka putovanja 80% cene putovanja

17.2 Za Orient važi:
Obezbedjivanje vize: 100% cene vize kada se podnese zahtev za dobijanje vize.

17.3 Apartmani do 45. dana pre početka zakupa (početka putovanja) taksa za obradu od 25% cene zakupa odn. cene putovanja po smestajnoj jedinici; od 44. dana do 35. dana pre početka zakupa (početka putovanja) 50% cene zakupa odn. cene putovanja po smestajnoj jedinici; od 34. dana pre početka zakupa (početka putovanja) 80% cene zakupa odn. cene putovanja po smestajnoj jedinici.

17.4 Krstarenja,praznični aranžmani i specijalna putovanja do 60 dana pre početka putovanja 10%; od 59. dana do 30. dana pre početka putovanja 50%; od 29. dana pre početka putovanja ili u slučaju kada ne dodje
do putovanja 80% cene putovanja.

17.5 Iznajmljivanje kola, trajekti i transferi 

U slučaju odustajanja od rezervacije do jednog dana pre početka putovanja (početka zakupa) ili u slučaju nadoknade vaučera za transfer ili trajekt koji nisu u potpunosti iskorišćeni naplaćujemo 26 evra po usluzi. Povraćaj novca ne vrši se u slučaju prevremenog vraćanja vozila.

17.6 Samo za grupne programe
Za grupe od 15 osoba važe posebni storno uslovi. Vaša turistička agencija će Vas obavestiti o tome pismenim putem.

17.7 Za neke usluge postoje posebni storno uslovi.
Molimo Vas da prilikom rezervacije zatražite iste od Vaše turističke agencije.

Garancija putovanja:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje i drugi vidovi osiguranja. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda.
Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju izmedju putnika i osiguravajuće kuće. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju.
Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja, storno osiguranja i drugih vidova osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja. U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000- Eur kojom se za slučaj A) insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao 3. potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja. 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja i za slučaj B) naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja 1. za potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.
Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište.
Garancija po Polisi osiguranja broj 13-71588 od 25.01.2017 zaključenog sa osiguravajućim društvom Uniqa neživotno osiguranje iz Beograda, ul Milutina Milankovića broj 134G, koja se aktivira kod Uniqa neživotnog osiguranja na telefon +381112024100 ili na email info@uniqa.rs. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod Uniqa neživotnog osiguranja na telefon +381112024100, pisanim putem ili telegramom na adresu Uniqa neživotno
osiguranje Beograd, ul Milutina Milankovića broj 134G ili na mail: info@uniqa.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sud se presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima) Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi stvarne, odnosno pričinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, – poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja. Organizator putovanja će se potruditi da povrati neiskorišćene usluge od pružaoca usluge, a ukoliko ih povrati, organizator putovanja će izvršiti povraćaj putniku, u skladu sa zakonskim odredbama.
Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak -korišćenje ugovorenog putovanja.
Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Organizator je u slučaju zamene putnika obavezan da sa novim putnikom zaključi ugovor.
Stvarno pričinjen trošak predstavlja avio karta na čarter letu, i avio karta na redovnoj liniji koja je po uslovima avio kompanije nerefundabilna, te podležu naplati bez obzira na razlog otkaza.
Takodje, stvarno pričinjen trošak su zakupi smeštaja, nerefundabilne tarife hotelskog smeštaja, izvršioca usluga, druge karte, administratovni troškovi organizatora, kupljene ulaznice, ili uplaćene druge vrste usluga koje se ne mogu refundirati itd.
U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravača. U cenu putovanja nije uključeno ukoliko nije drugačije naznačeno putno osiguranje. Preporučuje se zaključivanje paketa osiguranja na putovanju, naročito osiguranja od troškova za odustajanje od putovanja kao i osiguranje za pokriće refundacionih troškova u slučaju nesreće ili bolesti. Storno osiguranje omogućava naknadu kompletnih troškova sa ili bez učešća putnika, u slučaju opravdanog odustanka od putovanja i/ili prekida putovanja i uz dostavljenu ispravnu dokumentaciju (kod primera osiguranih slučajeva), a po odobrenju osiguravajućeg društva.
Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
Ovi Opšti uslovi važe od 25.01.2017.god.